fbpx

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN EEK B.V.​

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 83655158

Artikel 1: toepasselijkheid

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, bestellingen en op alle met ons gesloten  overeenkomsten van koop en verkoop tussen eek,

 1. Statutair gevestigd op de Fluitekruid 37, 3892 AE, te Zeewolde en de koper waarop wij deze voorwaarden van toepassing verklaren.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 3. Algemene voorwaarden van de koper, onder welke benaming ook, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 4. Deze Voorwaarden zijn via internet te raadplegen op www.eekcoffee.com en zullen op eerste verzoek worden toegezonden.
 5. Door het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling aanvaardt u de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 

Artikel 2: aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

 1. Al onze mondelinge- en schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer een product (tijdelijk) niet meer leverbaar is dan wordt u na de door u gedane bestelling per e-mail hierover geïnformeerd.
 2. De in onze prijslijsten en andere documentatie e.d. voorkomende gegevens zijn aan verandering onderhevig en binden ons niet, tenzij deze prijzen en gegevens schriftelijk met de koper zijn overeengekomen. Uitzondering hierop is dat eek het recht behoudt om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 

Artikel 3: orders en totstandkoming overeenkomsten

 1. Onze overeenkomst met de koper komt eerst tot stand na uitdrukkelijke acceptatie van uw bestelling. eek is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de overeenkomst te verbinden. eek zal de totstandkoming van de overeenkomst en de inhoud daarvan binnen 10 dagen na de totstandkoming per e-mail aan u bevestigen, waarbij de administratie van eek bepalend is.
 

Artikel 4: prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventuele andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is eek gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 3. Betaling van onze factuur vindt plaats binnen 8 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of compensatie, door storting of overschrijving op onze bankrekening.
 4. In geval van aflevering in gedeelten zijn wij gerechtigd elke deellevering afzonderlijk aan de koper te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
 5. Levering onder rembours wordt voorbehouden.
 6. Indien de kredietwaardigheid van de koper daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kunnen wij al dan niet gedeeltelijke vooruitbetaling of nadere zekerheid voor de voldoening van de verplichtingen van de koper verlangen, bij gebreke waarvan wij de uitvoering van de overeenkomst mogen opschorten, dan wel te ontbinden.
 7. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is de koper verplicht tot vergoeding van de wettelijke handelsrente over het verschuldigde factuurbedrag voor de duur van het verzuim.
 8. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten die eek moet maken, ten einde haar vorderingen te incasseren, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, komen voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij gesteld op 15% van het openstaande bedrag, exclusief omzetbelasting en onverminderd het recht van eek op vergoeding van de werkelijke kosten, indien deze hoger zijn.
 

Artikel 5: leveringstermijn

 1. De leveringstermijn wordt bij benadering opgegeven, is indicatief en bindt ons niet. Wij zullen echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn te realiseren.
 2. De leveringstermijn gaat in daags nadat wij het tot stand komen van de overeenkomst en wij volledige gegevens voor de uitvoering hiervan hebben ontvangen.
 3. Zodra wij kennis dragen van feiten en/of omstandigheden, die realisering van de levering op of binnen de opgegeven leveringstermijn onmogelijk maken, zullen wij de koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen onder vermelding van de nieuwe leveringstermijn.
 4. Indien de verhindering van de nakoming ook na de nieuwe door ons opgegeven leveringstermijn aanhoudt, heeft de koper het recht ons in gebreke te stellen en een termijn om alsnog uitvoering aan de overeenkomst van tenminste een maand (30 dagen) te stellen, na verloop van welke termijn indien de niet-nakoming aanhoudt, de koper het recht heeft de overeenkomst, mits onverwijld, te ontbinden, zonder dat wij of de koper tot enigerlei schadevergoeding zijn gehouden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van een der partijen.
 5. eek is bevoegd om bij de aflevering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Indien u niet aanwezig bent ten tijde van de aflevering is eek gerechtigd de bestelling na ondertekening van de afleverbon aan derden op uw adres of aangrenzend adres over te dragen. Het risico ter zake van de producten gaat na ondertekening van u of van derden op u over.
 

Artikel 6: risico, reclamaties, eigendom en klachten.

 1. Zodra de zaken door ons zijn afgeleverd, zijn zij voor risico van de koper.
 2. Reclamering ter zake van uitwendig waarneembare gebreken aan de goederen, alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling  of kwaliteit tussen de afgeleverde goederen en de daarvoor overeengekomen beschrijving dient te geschieden bij aflevering dan wel uiterlijk binnen drie dagen na bezorging, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens ons terzake van die gebreken vervalt.
 3. Indien tijdig een klacht is  ingediend en komt vast  te  staan dat  het door ons geleverde ondeugdelijk is, zijn wij gehouden te onzer keuze, hetzij de koopsom te restitueren, hetzij opnieuw te leveren. Door voldoening aan een van de  hiervoor  genoemde  prestaties  zullen  wij  van  onze garantieverplichtingen volledig gekweten zijn en zullen wij tot geen enkele verdere (schade)vergoeding gehouden zijn.
 4. De koper heeft het recht de bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Na annulering heeft de koper nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. Koper krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van koper naar eek zijn voor  rekening van de koper. Deze kosten bedragen circa €5,75 per pakket. Indien de koper gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele ongeopende verpakking aan eek geretourneerd worden. Koper kan gebruik maken van dit recht door contact met eek op te nemen via hello@eekcoffee.com. eek zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
 5. Indien de koper de zaken niet in ontvangst neemt zullen wij de zaken voor zijn rekening en risico opslaan onder kennisgeving aan de koper, onverminderd ons recht tot ontbinding van de overeenkomst met behoud van ons recht op schadevergoeding.
 6. De eigendom van de zaken gaat eerst van ons over op de koper nadat de koper de koopprijs en al hetgeen de koper ingevolge de koopovereenkomst, alsmede krachtens onze vordering terzake van tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan ons is verschuldigd, heeft voldaan.
 7. Door ons geleverde zaken die ingevolge lid 4 van deze bepaling onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze bezwaard worden.
 8. Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar hello@eekcoffee.com. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via WebwinkelKeur via webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschilTevens is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

   

Artikel 7: intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. De contractspartij dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door eek geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. eek garandeert niet dat de aan de contractspartij geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 8: overmacht

 1. Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft opgehouden te bestaan, dan wel te onzer keuze de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk schriftelijk (via email) te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zijn.
 2. Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de naleving der overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer kan worden verlangd, daaronder begrepen oorlog, (natuur)rampen, blokkade, oproer, staking, overheidsbelemmering, transportmoeilijkheden, brand en andere bedrijfsstoornis, vertraagde levering door onder leveranciers en andere buiten onze controle liggende oorzaken.
 3. Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst met hem voortvloeiend, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de koper, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van alle met de koper aangegane overeenkomsten op te schorten of deze geheel of ten dele te ontbinden, te onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien wij de overeenkomst(en) ontbinden, zullen wij gerechtigd zijn geleverde en niet betaalde zaken als ons eigendom terug te nemen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 

Artikel 9: diversen

 1. Indien u aan eek schriftelijk opgave doet van een adres, is eek gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan eek schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige overeenkomst met eek nietig en/of vernietigbaar is, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door eek vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen.
 3. eek neemt uw gegevens, zoals naam, adres en e-mail adres op in een gegevensbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Uw gegevens zullen zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven. De wet bescherming persoonsgegevens is hierop integraal van toepassing.
 4. eek is bevoegd om bij de uitvoering van bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 10: toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet van toepassing en uitdrukkelijk uitgesloten is het ‘Weens Koopverdrag’.
 2. Alle geschillen met betrekking tot of verband houdende met of voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen, van onze plaats van vestiging, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil aan een andere relatief bevoegde rechter te onderwerpen of een andere rechter volgens de wet relatief bevoegd is.
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met eek.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang

10% korting op je volgende bestelling!